baner glowny sp 02

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV – VI

I. Zasady ogólne

 1. W PZO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych i charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny.

 2. Przedmiotem oceniania są zarówno osiągnięcia, jak i postępy ucznia (szczególnie w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami        w uczeniu się).

 3. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych, specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.

 4. Konkretne efekty pracy uczniów są oceniane według szczegółowych kryteriów.

 5. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela, ustnym lub pi-semnym.

 6. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy progra-mowej oraz programu nauczania,

 7. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 8. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygod-niowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z wymaga-niami.

 9. Jeżeli uczeń z nieuzasadnionych przyczyn odmawia napisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 10. W uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z negatywnego podej-ścia do obowiązków szkolnych, uczeń ma prawo poprawić ocenę niedo-stateczną z pracy kontrolnej sprawdzającej wiedzę z określonego działu. Uczeń w ciągu semestru może poprawić jedną ocenę pozytywną uzyska-ną za pracę kontrolną. Warunki poprawy ustala z nauczycielem.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

INFORMATYKA

Gimnazjum

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

  2. Nauczyciel ma za zadanie:

   • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

   • udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

   • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

   • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

  4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 1. Wymagania przedmiotowe

Proszę wybrać w podkategorii nauczycielea i jego publikacje

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów - zajęcia komputerowe klas IV - VI
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

  2. Nauczyciel ma za zadanie:

   • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

   • udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

   • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

   • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

  4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.