baner glowny sp 02

 

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Biała Piska do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu pracy plastycznej pod hasłem: "Wiosna w sercu - przywróćmy naszą Ziemię". Szczegóły w regulaminie dostępnym tutaj.

Termin oddania prac upływa 20 maja 2021 roku. 

Organizatorzy:

Renata Murawska
Wioletta Zakrzewska
Justyna Gacman-Magiera

Regulamin szkolnego przeglądu pieśni patriotycznej, powstańczej i piosenki żołnierskiej „Mali Patrioci”
9 listopada 2020 roku
Regulamin 
Cele:
1. Popularyzacja wśród uczniów twórczości muzyczno - literackiej o tematyce patriotycznej, powstańczej i żołnierskiej.
2. Uaktywnienie postaw patriotyczno - obywatelskich wśród dzieci przez uczestnictwo w przeglądzie.
3. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
4. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
5. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie tych najczęściej wykonywanych.
 POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:
1. Przegląd odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:
 I kategoria – klasy 0 – 1
II kategoria – klasy 2 – 3
2. Udział w przeglądzie zgłaszać mogą: soliści lub wychowawcy. 
3. Każdy wykonawca może wystąpić tylko jeden raz! (Każda klasa może wystawić dwóch wokalistów, w różnych utworach).
UWAGA!  soliści nie mogą występować z towarzyszeniem chórku! 
4. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór wokalny o treści patriotycznej, powstańczej lub żołnierskiej. 
5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 9 listopada 2020 r. do godz. 8.00 do organizatorów.        
UWAGA!  wszyscy artyści wykonujący utwory z towarzyszeniem podkładów na CD lub innych nośnikach,  proszeni są o ich dostarczenie najpóźniej do poniedziałku 9.11.2020  do organizatorów.
6. Jury będzie oceniać znajomość tekstu, walory artystyczne, sposób prezentacji, ubiór stosowny do wykonywanego utworu, wrażenia estetyczne, a także dykcję i poprawność wykonywania linii melodycznej.
7. Przegląd odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r. o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
9. Wszelkich informacji udziela: p. Teresa Chrostowska lub Anna Pawluk lub Danuta Szczech. 
Po wysłuchaniu zgłoszonych utworów jury przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody i wyróżnienia. 
 Z A P R A S Z A M Y !!!
 

dbi 450 259

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Szczegóły w regulaminie dostępnym tutaj.

Termin oddania prac upływa 14 lutego 2020 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas apelu szkolnego podsumowującego akcję DBI w marcu br.

Organizatorzy:

Teresa Chrostowska
Andrzej Rosiński

Cele:    
 
1. rozwijanie zainteresowań muzycznych ,
2. kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,
3. kreowanie postaw twórczych ,
4. rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego,
5. integracja zespołu klasowego poprzez wspólne śpiewanie,
6. kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji wokalnej , wokalno –ruchowej.
 
Uczestnicy: 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego  w Drygałach  klasy I- VIII  i oddziały przedszkolne.
 
Organizatorzy: Chrostowska Teresa, Karwowska Bogumiła, Narewska Sylwia, Zakrzewska Wioletta 
 
REGULAMIN
 
1. Prezentacja dowolnej kolędy lub pastorałki wywodzącej się z polskiej kultury.
2. Utwór wykonany całą klasą lub w większości jej uczniów.
3. Podczas prezentacji  możliwość korzystania  z podkładu muzycznego tylko w wersji instrumentalnej, gra na instrumencie, a capella.. Mile widziane  układy choreograficzne.
4. Zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 11.12.2019 roku 
do  organizatorów konkursu.
5. Termin prezentacji 17 grudnia 2019r.
 
KRYTERIA OCENY:
 
1. Znajomość kolęd, pastorałek.
2. Walory artystyczne: poprawność śpiewu, odpowiednia postawa, zaangażowanie, umuzykalnienie.
3. Dobór repertuaru.
4. Pomysłowość
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE - ORGANIZATORZY
 

Józef Piłsudski13 listopada 2019 roku, w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem -

Z Józefem Piłsudskim w ortograficzny bój ku wolności.

Celem konkursu, oprócz kształcenia umiejętności poprawnego stosowania reguł ortograficznych i rozwijania zainteresowań językiem ojczystym, było rozbudzanie uczuć patriotycznych a także sprawdzenie wiedzy dotyczącej działalności twórcy I Brygady Legionów Polskich. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas VI-VIII. Zadanie uczestników polegało na uzupełnieniu tekstu dyktanda odpowiednimi literami. Dla wielu dopisanie faktów z biografii żołnierza, który powiódł Polskę ku niepodległości, okazało się nie lada wyzwaniem. W każdym oddziale znalazła się jednak osoba, która najlepiej poradziła sobie z zadaniem konkursowym. W ten sposób wyłoniłyśmy najlepszych:

Iga Czartoryjska - kl. VI a
Oliwia Grądzka - kl. VII a
Nikola Orzechowska - kl. VIII a.

Laureatki otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez organizatorki konkursu.

 

Opracowały: H. Archacka, S. Duchnowska, M. Zawadzka i B. Zielińska

moniuszko


W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki zachęcam wszystkich uczniów do udziału w dwóch konkursach szkolnych:

 1. Szkolny Konkurs Pieśni "Ze śpiewników domowych" - regulamin,
 2. Szkolny Konkurs Plastyczny "Portret Stanisława Moniuszki" - regulamin.

Organizator: Wioletta Zakrzewska

 REGULAMIN KONKURSU
 
1. Celem konkursu jest:
Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
2. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy– szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8.
4. Każdy uczestnik  powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:  imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i klasę, nazwę szkoły.
6.  Szopkę należy dostarczyć do 12.12.2019 r. do organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania pracy.
Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
2. Spośród prac Komisja Konkursowa wyłoni trzy, które zostaną  nagrodzone. 
3. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów:
wkład pracy;
estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 
walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 
ORGANIZATORZY: Panie:  Wioletta Zakrzewska ( nauczyciel plastyki) i Sylwia Narewska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).                                     
                                                                                      Zapraszamy!
 
 
 

Cele konkursu:
• rozwijanie i rozpoznawanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, 
• zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
• motywowanie uczniów do przestrzegania zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.

Zasady konkursu:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV SP,
• uczniowie wykonują prace techniczne o dowolnej technice,
• prace składane są do nauczyciela zajęć technicznych do dnia 24 maja 2019 r.,
• każdy uczeń może wykonać tylko jedna pracę,
• zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody.

Regulamin do porania Regulamin.

Organizator: Wioletta Kowalewska

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Z wizytą w pszczelej stołówce"

ORGANIZATOR: Renata Murawska, Wioletta Zakrzewska

UCZESTNICY: Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach,

TERMIN: 15 XI 2019r. do 29 XI 2019r.

CELE:

 • uwrażliwienie uczniów na rolę pszczół w przyrodzie i gospodarce,
 • wskazanie uczniom zależności pomiędzy życiem pszczół a funkcjonowaniem gospodarki człowieka,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • umiejętność dobierania kolorów ,barw, kształtów, form, faktury,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną,
 • motywowanie do działań twórczych,
 • wdrażanie do estetycznego działania.

REGULAMIN:

 • prace wykonane indywidualnie,
 • technika: dowolna,
 • prace zgodne z tematem,
 • format prac A-4,
 • prace należy oddać do dn. 29 XI 2019r. do organizatorów konkursu,
 • wykonane i oddane prace przechodzą na własność szkoły,
 • prace mogą być wykorzystane do ekspozycji szkolnej.

Opracowały:
Renata Murawska
Wioletta Zakrzewska

25 kwietnia br. w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej odbyła się XXIII edycja konkursu recytatorskiego Wierszowisko . Naszą szkołę w kategorii klas IV – VI reprezentowały: Oliwia Florczyk z kl. V a, która otrzymała wyróżnienie oraz Natalia Godlewska z kl. V a, która zajęła II miejsce. 9 maja podczas eliminacji powiatowych w Piszu, Natalia zaprezentuje utwór Juliana Tuwima „ Spóźniony słowik”. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Justyna Połujańska – Golanko. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

bee

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
na przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem:
„ROŚLINY PRZYJAZNE PSZCZOŁOM”.

 

1. CELE KONKURSU:
• Popularyzacja tematyki związanej z pszczołami i ich znaczeniem w przyrodzie.
• Edukacja młodego pokolenia w temacie poprawy warunków życia pszczół i dostarczania im niezbędnego pokarmu.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
2. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Prace powinny być przygotowane indywidualnie i nie mogą być wcześniej publikowane.
4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSACH:
• Każdy uczeń klas IV – VIII SP może wziąć udział w konkursie na prezentację multimedialną.
• Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej w wybranej aplikacji (MS PowerPoint, LibreOffice, Prezi) na temat „Rośliny przyjazne pszczołom”.
• Każda praca powinna składać się z min. 12 slajdów i być opatrzona wizytówką wykonawcy (imię i nazwisko, klasa).
5. KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność tematyczna oraz językowa (0-10 pkt.)
• kreatywność oraz oryginalność (0-10 pkt.)
• przejrzystość oraz poprawność techniczna wykonania (0-10 pkt.)
6. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace konkursowe należy dostarczyć na nośniku wymiennym lub mailowo w terminie do 29 listopada 2019 roku nauczycielowi informatyki Panu Andrzejowi Rosińskiemu (sala nr 1, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 6 grudnia 2019 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:
Andrzej Rosiński
Barbara Barwikowska
Małgorzata Krom
Wiesława Grońska

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W konkursie wzięło udział 5 uczniów klas I -VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
Głównym celem konkursu była popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
Jury w składzie:
1. Teresa Chrostowska
2. Sylwia Narewska
3. Andrzej Rosiński
postanowiło przyznać nagrody:
w kategorii klas I – III
I miejsce –Angelika Cwalińska - klasa III
w kategorii klas IV – VIII
I miejsce – Nikola Orzechowska – klasa VII a
II miejsce – Diana Walendzik – klasa VII a
III miejsce – Zofia Charubin i Julia Mańkiewicz – klasa IV b
Nagrodzone prace wyróżniają się przede wszystkim indywidualnym, twórczym podejściem do tematu, jego zrozumieniem i właściwym przetworzeniem w języku informatycznym.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Sporządził: Teresa Chrostowska

 

 

logo kdzW okresie 21- 25 października 2019 r. na terenie województwa warmińsko - mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach Warmińsko - Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. W związku z tym w dniach 21-25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach odbędzie się konkurs plastyczno - techniczny nt. "Mój wymarzony zawód".

Cele konkursu:
• uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej,
• wdrażanie dzieci do obserwacji otaczającej rzeczywistości,
• motywowanie uczniów do rozwijania własnej wyobraźni i rozwoju uzdolnień twórczych.

Zasady konkursu:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0–VIII SP,
• pracę można wykonać w postaci plakatu, albumu oraz prezentacji multimedialnej,
• praca może być wykonana dowolną techniką według inwencji i pomysłowości uczniów,
• prace będą oceniane według grup wiekowych uczniów: oddziały przedszkolne, kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. VII-VIII SP,
• zdobywcy pierwszych trzech miejsc (w każdej grupie wiekowej) otrzymają nagrody.

Regulamin do porania Regulamin.

Organizator: Wioletta Kowalewska

 
Szkolny Konkurs plastyczny z języka angielskiego „Symbole Wielkiej Brytanii”

 
Regulamin
I  Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Symbole  Wielkiej Brytanii”.
2. Organizatorami konkursu są p. Marta Ożarowska oraz p. Katarzyna Zielińska- nauczyciele języka angielskiego.
II  Celem konkursu jest :
zainteresowanie uczniów kulturą, historią i architekturą Wielkiej Brytanii,
wyrabianie twórczego myślenia, rozwijanie kreatywności i pomysłowości,
kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka.
III Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV - VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.
IV Zasady konkursu
1. Uczestnik wykonuje w ramach konkursu jedną pracę plastyczną.
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
3. Prace nie mogą być wykonywane grupowo.
4. Praca powinna przedstawiać dowolne symbole związane z Wielką Brytanią.
5. Praca może zostać wykonana dowolną techniką: pastele, kredki ołówkowe, ołówek, collage, farby plakatowe.
6. Pracę należy wykonać w formacie A3 (blok techniczny).
7. Prace należy składać do p. Marty Ożarowskiej lub p. Katarzyny Zielińskiej do 29 marca 2019r. 
 

 KONKURS MIĘDZYSZKOLNY
„WIOSNA W SERCU - UŚMIECH NA TWARZY - ZDROWIE NA CO DZIEŃ”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
Renata Murawska, Wioletta Zakrzewska, Justyna Gacman.

TERMIN:
Od 08.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

CELE:
• kształtowanie postaw prozdrowotnych,
• interpretacja zmian zachodzących w przyrodzie i ich wpływ na życie i zdrowie człowieka,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
• kształtowanie poczucia estetyki.

UCZESTNICY:
• uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VIII Gminy Biała Piska,
• uczniowie gimnazjum klasy III Gminy Biała Piska.

KATEGORIA:
• Plastyczna.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

RENATA MURAWSKA
WIOLETTA ZAKRZEWSKA
JUSTYNA GACMAN

 

dbi

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Szczegóły w regulaminie dostępnym tutaj.

Termin oddania prac upływa 28 lutego 2019 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas apelu szkolnego podsumowującego akcję DBI w marcu br.

Organizatorzy:

Teresa Chrostowska
Andrzej Rosiński

loader

ZP baner 600x600px

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m

W AKTUALNOŚCIACH

Brzechwa dzieciom - finał konkursu

22 maj 2021

19 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach odbył się konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom” zorganizowany przez...

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU CZYTELNICZEGO MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

22 maj 2021

13 maja 2021 miał miejsce finał II edycji Konkursu Czytelniczego (Online) pod hasłem „Mistrz Pięknego Czytania” zorganizowanego przez Miejsko –...

Zdrowo jem, więcej wiem! cz.2

17 maj 2021

W ramach wiosennego etapu ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej "Zdrowo jem, więcej wiem!" uczniowie grupy "0"b Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego...

Konkurs międzyszkolny - "Wiosna w sercu - przywróćmy naszą Ziemię"

07 maj 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Biała Piska do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu pracy plastycznej pod hasłem: "Wiosna...

Dzień Ziemi

07 maj 2021

Za zgodą Pani Dyrektor społeczność uczniowska a także nauczyciele naszej szkoły z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pań: Haliny Archackiej i Wioletty Zakrzewskiej...

Dbamy o nasze środowisko

21 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w ramach obchodów Święta Dnia Ziemi, którego motywem przewodnim tegorocznych...

Ze starego coś nowego

17 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach mieli skonstruować coś z niczego – tchnąć nowe życie w...

Bądźmy przyjaznymi sąsiadami dla zwierząt

14 kwiecień 2021

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach apelują do mieszkańców osiedli, aby dbali o przyrodę i zwierzęta...

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

07 kwiecień 2021
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to uroczystość obchodzona 2 kwietnia każdego roku. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wspieranie...

Międzynarodowy Dzień Książki

31 marzec 2021
Międzynarodowy Dzień Książki

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada na 2 kwietnia (piątek) Do Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pozostały...

Śniadanie na szóstkę

09 marzec 2021

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" w klasie 2a odbyły się zajęcia pod hasłem:...

Tusz do paki

08 marzec 2021

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Tusz do paki". Zbierać będziemy  zużyte tusze z drukarek atramentowych. Pojemniki wkładamy do woreczków foliowych...

Dokarmianie ptaków

04 marzec 2021

Przedszkolaki z grupy 0b wraz ze swoją Panią Bożenką Jankowską w miesiącach styczeń i luty dokarmiali ptaki.  Maluchom sprawiało to...

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu

25 luty 2021

W ramach programu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” w klasie 3b odbywają się zajęcia o tematyce żywieniowo-kulinarnej. Na zajęciach...

Światowy Dzień Chorego

24 luty 2021

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach przystąpiła do 5...

Akcja walentynkowa

24 luty 2021

Corocznie dzień Świętego Walentego przypada 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów z życzeniami dla swojej sympatii. Z...

Dzień Kota

21 luty 2021

Dnia 17 lutego, przy współpracy z Sołeckim Domem Kultury w Drygałach, klasy 3a i 3b świętowały Dzień Kota. Celem inicjatywy...

Bal karnawałowy w klasach 1-3

15 luty 2021

Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach zasłużyli...

Zima maluje

01 luty 2021

Uczniowie na zajęciach plastycznych rozwijają swoje talenty, wyrażają swoje odczucia, uczą się cierpliwości, samokontroli, szacunku do pracy własnej i innych....

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

31 styczeń 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku...

Zdrowo jem, więcej wiem!

29 styczeń 2021

Uczniowie grupy "0"b Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w okresie od października do grudnia 2020r. realizowali ogólnopolski projekt edukacji...

SPRZECIWIAMY SIĘ ZJAWISKU HEJTU

22 grudzień 2020
SPRZECIWIAMY SIĘ ZJAWISKU HEJTU

Uczniowie naszej Szkoły włączyli się do akcji „Hejt mi nie gra”, przygotowując plakat w ramach konkursu plastycznego #HEJTMINIEGRA, którego organizatorem jest...

Razem na Święta

19 grudzień 2020

Uczniowie klasy IIa oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji MEN pod hasłem...

Razem na Święta

19 grudzień 2020

Uczniowie klasy IIa oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach włączyli się do akcji MEN pod hasłem...

Kartka świąteczna

14 grudzień 2020

9 grudnia dzieci z grupy Oa wykonały następne zadanie z Kalendarza Adwentowego. Zaprojektowaliśmy kartki świąteczne.  

Pociąg dla Mikołaja

14 grudzień 2020

11 grudnia dzieci z grupy Oa musiały się zmierzyć z następnym zadaniem z Kalendarza Adwentowego. Trzeba było skonstruować pojazd dla...

Mikołajki

14 grudzień 2020

W ramach realizacji projektu "W kalendarzu jest dni wiele." .. świętowaliśmy Mikołajki. Dostaliśmy wspaniałe upominki od Mikołaja. W podziękowaniu wykonaliśmy...

Mamy choinkę

14 grudzień 2020

Grudzień w pełni, więc bez choinki ani rusz. W grupie 0a choinka już błyszczy wspaniałymi światełkami.                                                           

Kalendarz Adwentowy

14 grudzień 2020

W grudniu grupa 0a włączyła się bardzo aktywnie w realizację projektu "Kalendarz Adwentowy" przygotowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej...

Andrzejki

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Projektu Edukacyjnego "W kalendarzu jest dni wiele.." W dniu 27 listopada dzieci z grupy 0a bawiły się...

Wymiana pocztówkowa

14 grudzień 2020

W tym roku szkolnym grupa 0a bierze udział w akcji wymiany pocztówkowej z innymi przedszkolami i szkołami. Wysłaliśmy nasze kartki,...

Z wizytą u naszych zachodnich sąsiadów

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy 0a rozpoczęły Moduł...

Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii" dzieci z grupy 0a poznały bajkę o pajączku, który...

Gminny Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie

14 grudzień 2020

W tym roku z powodu pandemii inaczej zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie". Należało wysłać nagranie kandydatów. W...

Uwielbiamy kodowanie

14 grudzień 2020

Nadal uwielbiamy Kodowanie. Na różne sposoby. W grudniu układaliśmy śnieżynkowe sudoku. Na dużej macie ułożyliśmy choinkę z kwadracików i kubeczków...

Dzień Jeża

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Projektu Edukacyjnego "W kalendarzu jest dni wiele.." 10 listopada dzieci z grupy 0a uczciły Dzień Jeża. Poznaliśmy...

Podróż do Wielkiej Brytanii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy 0a wybrały się...

Z wizytą na Grenlandii

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Choć niewiele mamy lat, to zwiedzamy cały świat" dzieci z grupy Oa wybrały się...

Jesienne prace

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a przygotowały jesienne prace. Wykorzystaliśmy różne...

Pomagamy niepełnosprawnym

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy Oa miały okazję wykonać zadanie Modułu...

Nasze witraże

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a poznały postać i pracę znanego...

W teatrze

14 grudzień 2020

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" dzieci z grupy 0a wybrały się 17 listopada na...

Szkolne przygody Gangu Fajniaków

14 grudzień 2020

W listopadzie w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt "Szkolne przygody Gangu Fajniaków". W grupach przedszkolnych przeprowadzone zostały zajęcia na...

Dzień kredki

30 listopad 2020
Dzień kredki

Historia kredki Kredka - laseczka z masy złożonej z kredy lub gipsu, z domieszką kleju i barwnika, służąca do pisania i malowania -...