baner glowny sp 02

 

16.10.2017r. podsumowano szkolny konkurs ekologiczny kl. 0 - III pod hasłem: ŚMIECI MNIEJ - ZIEMI LŻEJ. Dzieci w ciągu dwóch tygodni zgromadziły 23321 sztuk nakrętek. Uczestnicząc w akcji, wykazały wspaniałą postawę proekologiczną, a zarazem pomogły chorym dzieciom. I miejsce zajęła klasa III b, II miejsce - klasa I a, III miejsce - dzieci z oddziału przedszkolnego 0 a. Organizatorzy p. B. Karwowska i p. S. Narewska dziękują wychowawcom i uczniom za wielkie zaangażowanie.

ŚWIETLICA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

1. Cele konkursu:
* zainteresowanie książką
* rozwijanie zdolności manualnych
* rozwijanie wyobraźni twórczej
* popularyzacja literatury

2. Uczestnicy.
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.

3. Warunki udziału w konkursie.
Konkurs ma charakter indywidualny: jeden uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, która ma postać dwustronnej zakładki do książki, wykonanej samodzielnie w dowolnej technice. Kształt pracy dowolny. Mogą być użyte dowolne materiały niebrudzące i nieniszczące książki.

Czytaj więcej: Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRYGAŁACH OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY PT.: „BEZPIECZNI NA DRODZE NOSZĄ ODBLASKI”

ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach w osobach: p.Wioletta Kowalewska, p. Jolanta Nitkiewicz

FORMA IMPREZY: konkurs międzyszkolny

UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, wychowanków świetlic szkolnych.

CELE KONKURSU:
• Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci.
• Uświadomienie uczniom potrzeby poznania i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
• Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
• Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych, według obowiązującej ustawy o obowiązku noszeniu odblasków.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny pt.: „Bezpieczni na drodze noszą odblaski”

W dniu 09.01.2017 został rozstrzygnięty konkurs literacki pod hasłem: Bożonarodzeniowa historia, którego głównym celem było pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz stworzenie im możliwości prezentacji własnych zdolności pisarskich. Jego organizatorami i zarazem członkami komisji byli: 

a) w szkole podstawowej: Pani Danuta Rogińska, Pani Justyna Gacman, Pan Zbigniew Piaskowski.
b) w gimnazjum: Pani Halina Archacka, Pani Justyna Gacman, Pan Zbigniew Piaskowski.

Jury przyjęło następujące kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, kompozycja tekstu, poprawność stylistyczna i ortograficzna. Konkurs adresowany był do uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, jednak dla każdej z tych szkół przewidziano odrębną pulę nagród książkowych. Wzięło w nim udział pięcioro uczniów ze szkoły podstawowej oraz dziewięcioro - z gimnazjum, aczkolwiek niektóre prace zostały zdyskwalifikowane, gdyż nie spełniały dwu pierwszych ww. kryteriów.

Spośród uczniów szkoły podstawowej wyłoniono troje następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: Konkurs literacki pod hasłem „Bożonarodzeniowa historia”

W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

Nauczyciele informatyki Teresa Chrostowska i Tadeusz Kowalczyk zorganizowali dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum szkolny konkurs informatyczno – plastyczny pod hasłem „Bezpieczny Internet”.

Głównym celem konkursu było: uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Jury, w którego skład weszli nauczyciele informatyki, plastyki i edukacji wczesnoszkolnej, po dokładnym przeanalizowaniu prac zdecydowali, że: zwycięzcami konkursu zostali:

Czytaj więcej: Zwycięzcy konkursu "Bezpieczny Internet

W dniu 21 października 2016 r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego „Kim będę w przyszłości”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu piskiego. Celem konkursu było wyobrażenie ucznia o swoim przyszłym zawodzie i pracy jaką chciałby wykonywać, gdy będzie dorosły. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac z placówek powiatu piskiego. Dzieci wykazały się ogromną inwencją twórczą, wykorzystały różnorodne techniki – rysunek, malowanie, wyklejanie m.in. plasteliną, krepą, ziarnami, brokatem. Przy wyborze prac wzięto pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale także pomysł, oryginalność i samodzielność w jego wykonaniu. Jury w składzie: Jolanta Więckowicz- logopeda, Mariusz Charubin- pedagog/doradca zawodowy, oraz Małgorzata Sulewska- tyflopedagog/doradca zawodowy przyznało 3 nagrody główne oraz 11 wyróżnień.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego „Kim będę w przyszłości”

Cele konkursu:

 • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.
 • Włączenie szerokiego grona dzieci w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • Promowanie technologii komputerowych

Uczestnicy
W konkursie mogą barć udział uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i 1 – 3 gimnazjum.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu informatyczno-plastycznego ph. "Bezpieczny Internet"

W dniu 9 maja 2016r., już po raz trzeci, reprezentanci klas I-III Publicznego Gimnazjum wzięli udział w konkursie z języka angielskiego. Celem Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego była popularyzacja tego języka poprzez poznawanie różnych elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs miał być także bodźcem do wykorzystywania technologii informacyjno -komunikacyjnych podczas przygotowywania się do konkursu.

Czytaj więcej: III Potyczki Klasowe z Językiem Angielskim

Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach. Patronat nad konkursem objęły Panie: Teresa Chrostowska i Sylwia Narewska.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Zielona Energia” .

Cele konkursu

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej i opartej o biogaz,

biomasę i wodór)  wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz propagowanie jej wykorzystania.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu "Zielona Energia"

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Aleksandra Bigielis i Mateusz Szkraba z klasy III a po raz pierwszy wzięli udział w Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej pod hasłem Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką. Uczniowie prezentowali swoje zdolności wokalne 13 maja w Piskim Domu Kultury. Gratulujemy im występu i promowania swoimi umiejętnościami naszej szkoły, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów.

Opracowała: Wioletta Zakrzewska

 

  

 

Regulamin konkursu międzyszkolnego

"Dzieje Mojej Ojczyzny – komiks historyczny"

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach  reprezentowany przez p. Ewelinę Jackiewicz i p. Justynę Połujańską – Golanko.
 2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z  gminy Biała Piska.
 3. Cele konkursu:
 • pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków ,
 • zainteresowanie uczniów historią Polski,
 • kształtowanie postaw szacunku do historii własnego narodu,
 • kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks).

       Zapoznaj się z Regulaminem konkursu

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM: „KSIĄŻKA NIE TYLKO NA WIOSNĘ”

18.04.2016r. upłynął termin przedkładania prac plastycznych organizatorom międzyszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem: „Książka nie tylko na wiosnę”. Adresowany był on do uczniów szkoły podstawowej, a jego nadrzędnym celem było pobudzenie artystycznej kreatywności dzieci, polegającej na zaprojektowaniu własnej okładki ulubionej książki, którą chętnie poleca się koleżankom i kolegom. Prace mogły być wykonane dowolną techniką w formatach A3 lub A4.

Jury w składzie: Wioletta Zakrzewska, Renata Murawska, Justyna Gacman i Zbigniew Piaskowski przyjęło następujące kryteria oceny prac: pomysłowość, technika, estetyka, oryginalność, samodzielność, interpretacja własna tematu, ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „Książka nie tylko na wiosnę”

8 grudnia 2016 roku odbyło się podsumowanie konkursu informatycznego na prezentację multimedialną „Mój ulubiony bohater książkowy”. Celem konkursu było rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności obserwacji, dokonywania analizy wśród uczniów oraz doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat, umiejętności informatycznych poprzez zastosowanie różnych technik. W konkursie udział wzięło pięcioro uczniów, spośród których jury przyznało jedną nagrodę główną, którą otrzymał uczeń klasy I b PG – Adam Chełstowski oraz jedno wyróżnienie, które trafiło do uczennicy klasy I b PG – Zuzanny Grala.

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Właśnie w tym dniu czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego pt: „Earth Day”. Konkurs zorganizowany został przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Udział w konkursie wzięli uczniowie z klas V i VI ze Szkół Podstawowych w Kożuchach, Skarżynie, Białej Piskiej i Drygał. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, który zawierał zagadnienia dotyczące świata przyrody oraz ochrony środowiska.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie z klasy VIA – Biedrzycki Bartosz, Zielińska Natalia i Narewska Julia oraz uczennica klasy VIB - Kadelska Dominika.
Miło nam jest poinformować, iż I miejsce w konkursie zajął Bartosz Biedrzycki.
Gratulujemy i wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce.
Uczniów do konkursu przygotowały p. Marta Ożarowska oraz p. Katarzyna Zielińska.

Opracowała: Marta Ożarowska

Czytaj więcej: IV Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego

Dnia 30 listopada 2016 roku został rozstrzygnięty Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej”Chłopcy Malowani”, którego celem było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską, poszerzenie edukacji patriotycznej  o prezentację działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę, stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców i konfrontowanie ich osiągnięć z rówieśnikami.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Wioletta Zakrzewska– przewodnicząca

 2. Teresa Chrostowska – członek

 3. Sylwia Narewska – członek

z pośród uczestników konkursu wyłoniła laureatów:

I miejsce – Martyna Bagińska kl. II a PG

II miejsce – Julia Skarzyńska kl. V b SP

III miejsce – Mateusz Podbielski, Hubert Olszewski – kl.VI a SP

GRATULUJEMY!

 

Szkolny konkurs

na najciekawszą prezentację multimedialną  

 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat:
"DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ ROWEREM

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Drygałach, organizowany jest w dwóch kategoriach:
  • klasy IV - VI szkoły podstawowej
  • klasy I - III gimnazjum
 2. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację multimedialną w programie Power Point.

Więcej informacji w regulaminie kunkursu - TUTAJ

Prace należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2016r u nauczycieli informatyki

 

loader

baner profilaktycy

U MALUCHÓW

W SPORCIE

Mamy Mistrza !!!

04 kwiecień 2009

Nasi uczniowie brali udział w zawodach tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”. W zawodach w woj. Warmińsko-mazurskim wzięły udział 52 gminy, które podzielono na 12 grup. Naszą gminę przydzielono w I rundzie do XI grupy (Biała Piska, Ełk, Orzysz). Z naszej...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI ...

Wysoka forma tenisistów!

28 wrzesień 2009

Nasi uczniowie 26 września w Orzyszu wzięli udział w zawodach tenisa stołowego inaugurujących rok sportowy 2009/2010. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI...

Gminne eliminacje już za nami.

28 październik 2009

Dnia 17 października byliśmy gospodarzami gminnych eliminacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Wiejskich LZS. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy jak zwykle wykazali się wysoką formą. Reprezentanci Zespołu...

Biegi uliczne

29 październik 2009

W październiku odbyły się dwie edycje biegów ulicznych (przełajowych). Pierwsza na szczeblu gminnym (02.10 w Białej Piskiej) a druga na szczeblu powiatowym (28.10 w Rucianem Nidzie). W obu edycjach I miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna...

certyfikat dobrze zaprojektowana szkola m

W AKTUALNOŚCIACH

Akcja "Zapomniane groby"

20 październik 2017

19 października 2017 r. uczniowie klas II - III oraz klasy VI b szkoły podstawowej wraz z wychowawcami p. Teresą...

Owsiak po rekordzie

17 październik 2017

W dniu 16 października 2017 roku uczniowie naszej szkoły po raz trzeci uczestniczyli w „ Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca”....

Konkurs ekologiczny

16 październik 2017

16.10.2017r. podsumowano szkolny konkurs ekologiczny kl. 0 - III pod hasłem: ŚMIECI MNIEJ - ZIEMI LŻEJ. Dzieci w ciągu dwóch tygodni...

Dla Owsiaka

14 październik 2017
Dla Owsiaka

Od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka.  Warto pamiętać, że u osoby, która nie oddycha, a jej krążenie jest niewydolne,...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

10 październik 2017

Dnia 28 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego na lata 2017/18 i 2018/2019...

Kino Tarapaty

10 październik 2017

09 października 2017r. uczniowie naszej szkoły z klas szóstych, siódmej oraz drugiej gimnazjum udali się do Ełku, do kina ,,Planet...

Jesień w klasie 3 a

09 październik 2017

W klasie 3a już nadeszła jesień... Uczniowie ze zgromadzonych skarbów jesieni wykonali prace plastyczne, które rozweselają nam tę deszczową porę...

Szkolne Koło Caritas

04 październik 2017

W naszej szkole działa SZKOLNE KOŁO CARITAS, którego opiekunami są panie: p. Wiesława Grońska, p. Bożena Jankowska, p. Barbara Barwikowska, p....

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 wrzesień 2017
VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy...

Sprzątanie świata - 2017

28 wrzesień 2017

Dnia 28 września br. uczniowie klasy drugiej i klas trzecich szkoły podstawowej, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe...

Regulamin konkursu plastycznego "Jesienna kompozycja"

27 wrzesień 2017

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach CELE KONKURSU: rozbudzenie wyobraźni oraz poczucia estetyki; rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;...

Ekologią zakręceni

21 czerwiec 2017

Uczniowie gimnazjum wykonywali szereg prac konkursowych związanych z ekologią. Wśród konkursów znalazły się prace plastyczno - techniczne na temat: ,,Farma...

Akcja ekologiczna w Publicznym Gimnazjum w Drygałach

20 czerwiec 2017

W kwietniu 2017 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Drygałach wzięli udział w akcji ekologicznej, której głównym celem było pisanie listów tematycznych...

I miejsce w konkursie pn. "Polska nasza Ojczyzna"

13 czerwiec 2017

09.06.2017r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się podsumowanie konkursu pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora Rzeczypospolitej Polskiej pn. "Polska nasza Ojczyzna"....

Planeta Energii

12 czerwiec 2017

Udało się! Spośród 400 szkól zgłoszonych do programu „Planeta Energii” znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych. Oprócz nagród rzeczowych i dyplomów...

Wycieczka na mecz Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

01 czerwiec 2017

28 maja 2017 r. już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Drygałach wyjechali na wycieczkę do Gdańska. Pod opieką nauczycieli: p. Roberta Jabłońskiego,...

Święto Rodziny

05 czerwiec 2017

Dnia 1 czerwca 2017r. w naszej szkole odbyło się wielkie święto - Dni Rodziny pod hasłem: "Miłość w rodzinie nigdy...

Sprzątanie Świata

23 maj 2017

19 maja br. uczniowie Zespołu Szkół w Drygałach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Dzieci pod opieką wychowawców przeszły ulicami...

Pamięć pozostanie - wycieczka do Miejsca Pamięci

17 maj 2017

16 maja br. z pod budynku naszej szkoły ruszył autobus pełen rozentuzjazmowanych maluchów klas 1-3 wraz z opiekunami: G. Wysocką, S....

„Tydzień z Polską” - szczegółowy opis działań

11 maj 2017

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach dba o wychowanie patriotyczne, społeczne i obywatelskie swoich wychowanków, dlatego chętnie przystąpiła do...

XXI Konkurs Recytatorski „Wierszowisko 2017”

10 maj 2017

5 maja br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej odbyły się gminne eliminacje XXI Konkursu Recytatorskiego „Wierszowisko...

Eko - miesiąc

09 maj 2017

Kwiecień to miesiąc, w czasie którego uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności poświęcają swoją uwagę przyrodzie i jej ochronie. Uczniowie klas 0-3,...

Oblicza Ojczyzny - spotkanie z poezją patriotyczną

08 maj 2017

27 kwietnia br. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, którego celem było m.in. propagowanie tematyki patriotycznej wśród dzieci, rozbudzanie...

Biało-czerwona.

30 kwiecień 2017
Biało-czerwona.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomnijmy sobie jak prezentować barwy narodowe zgodnie z tradycją i honorem. KLIKNIJ TUTAJ...

Projekt edukacyjny: „Tydzień z Polską”

23 kwiecień 2017

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach przystąpiła do konkursu na działania edukacyjne w szkołach podstawowych "Polska nasza Ojczyzna" pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora Rzeczypospolitej Polskiej....

Wesołego Alleluja!

12 kwiecień 2017

  View the embedded image gallery online at: http://spdrygaly.pl/index.php/aktualnosci/z-konkursow#sigFreeId8fcee6855c

Paluchy i szuflady - teatr

05 kwiecień 2017

4 kwietnia br. uczniowie klas czwartych i piątych wraz z opiekunami: p. Danutą Rogińską, p. Małgorzatą Konopka i p. Teresą Chrostowską wybrali się do...

Powitanie Wiosny przez gimnazjalistów

03 kwiecień 2017

Dnia 21 marca uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Wioletty Zakrzewskiej zorganizowali społeczności gimnazjalnej obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie i...

Wizyta uczniów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

30 marzec 2017

Sprawozdanie z wizyty uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej (filia w...

Szkolny Kodeks Ekologiczny

26 marzec 2017

W marcu 2017r. przedstawiciele klas 0-6 (członkowie Komitetu Lokalnego szkoły podstawowej) zostali zaproszeni do dyskusji na tematy ekologiczne, celem której...

Wycieczka do Sali Zabaw w Ełku

26 marzec 2017

21 marca klasy drugie oraz klasa pierwsza szkoły podstawowej pod opieką pań wychowawczyń: Bogumiły Karwowskiej, Grażyny Wysockiej i Sylwii Narewskiej udały się...

Obchody Dni Matematyki

22 marzec 2017

6 marca 2017r. w Zespole Szkół w Drygałach ogłoszono ”2 tygodnie z Matematyką”. W tym okresie podjęto szereg działań mających na celu zachęcenie uczniów do udziału...

Zajęcia otwarte dla rodziców

22 marzec 2017

21 marca 2017 r. w klasie III b odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, połączone z wywiadówką. Celem zajęć było umożliwienie rodzicom...

Powitanie Wiosny

22 marzec 2017

21 marca 2017 r. uczniowie klas 0 a, b, III a i b wraz z rodzicami, wychowawcami i Samorządem Szkolnym uroczyście powitali...

Włącz się do zmian!

21 marzec 2017

Królowa Polskich Rzek w niebezpieczeństwie. Pozostawmy Wisłę bezpieczną i piękną! Rok 2017 na mocy uchwały Sejmu został ogłoszony Rokiem Rzeki...

Walentynki

13 marzec 2017

14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki. Na terenie szkoły działała Poczta Walentynkowa, poprzez którą można było przesłać liścik komuś...

Pomagamy, pomagamy...Góra Grosza 2016

13 marzec 2017

Jak każdego roku, tak również i w tym dzieci i młodzież włączyła się do siedemnastej edycji akcji charytatywnej GÓRA GROSZA...

Szlakiem Pamięci Narodowej

13 marzec 2017

18 listopada uczniowie klas I a i I b gimnazjum wraz z wychowawcami Panią Wiesławą Grońską i Wiolettą Zakrzewską udali...

Dni Matematyki w Zespole Szkół w Drygałach

09 marzec 2017

Dni Matematyki w Zespole Szkół w Drygałach Spośród różnych przedmiotów nauczanych w szkole, żaden nie cieszy się taką uwagą szerokich kręgów...

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

09 marzec 2017

ŚWIETLICA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 1. Cele konkursu:* zainteresowanie książką* rozwijanie zdolności manualnych* rozwijanie wyobraźni twórczej* popularyzacja literatury 2....

Konkurs plastyczny pt.: „Bezpieczni na drodze noszą odblaski”

09 marzec 2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRYGAŁACH OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY PT.: „BEZPIECZNI NA DRODZE NOSZĄ ODBLASKI” ORGANIZATORZY:1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Drygałach...

Konkurs literacki pod hasłem „Bożonarodzeniowa historia”

09 marzec 2017

W dniu 09.01.2017 został rozstrzygnięty konkurs literacki pod hasłem: Bożonarodzeniowa historia, którego głównym celem było pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz stworzenie...

Zwycięzcy konkursu "Bezpieczny Internet

07 marzec 2017

W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Nauczyciele informatyki Teresa Chrostowska i Tadeusz Kowalczyk zorganizowali dla uczniów...

Bal karnawałowy

28 luty 2017

23 lutego 2017 roku w tłusty czwartek w grupach zerowych odbył się bal karnawałowy. Dzieciaki poprzebierały się za różne postacie...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 luty 2017

  View the embedded image gallery online at: http://spdrygaly.pl/index.php/aktualnosci/z-konkursow#sigFreeId092ecc2ac3 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO....