Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach istnieje od 1 września 2017 roku. W naszej szkole realizuje się cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Siedzibą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach jest obiekt szkolny w Drygałach przy ulicy Szkolnej 2.

 

Szczegółowe informacje o szkole oraz szczegółowy wykaz celów i zadań realizowanych przez szkołę zawiera statut.

ORGANY KOLEGIALNE SZKOŁY:

  1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach;
  2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach;
  3. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

Każdy organ posiada regulamin. Szczegółowe kompetencje organów szkoły określone są w Ustawie o systemie oświaty.